Freedom of Breastfeeding in Bolivia *** Swoboda karmienia piersią w Boliwii

Ostatnio polski internet obiegło zdjęcie Victorii Donda Perez, argentyńskiej posłanki, karmiącej swoje 8-miesieczne dziecię podczas obrad parlamentu. Sensację wzbudził fakt, iż karmiła ona piersią, taką troszkę odsłoniętą, no i do tego będąc w pracy!

Polish internet was recently stunned by the picture of Victoria Donda Perez, Argentinian MP, feeding her 8-month child during the session of parliament. The sensation was caused by the fact that she breast-fed, showing off a bit of skin and, what’s more shocking, she did it while being at work!

fot: gazeta.pl

fot: gazeta.pl

Ja, oczywiście dorzuciłam swoje trzy grosze do dyskusji facebookowej, bo u nas w Boliwii takie rzeczy to normalka. Codziennie widzę kobiety – indiańskie, białe, biedne czy bogate, karmiące na ulicy, na ławce w parku, w restauracji czy w urzędzie. I nikt się na ich widok nie burzy, ba! Nikt na nie nie zwraca uwagi, no bo po co się gapić na czyjąś karmiącą pierś?

I, of course, added my voice to the facebook’s discussion, because in Bolivia such things are normal. Every day I see women – Indian, white, poor or rich, feeding on the street, on a park bench, in a restaurant, at the office. And no one has a problem with it, bah! No one even pays attention, because why to stare at someone breastfeeding, anyway?

fot: delcampe.net

fot: delcampe.net

Ja czasem się zagapiam, bo karmiąca matka to przecież taki piękny widok! Widok, którego nawet najbardziej pruderyjni katolicy nie powinni się wyrzekać. Przecież Matka Boska tez karmiła piersią małego Jezusa, prawda?

I personally sometimes stare, because nursing mother is such a beautiful view! The view that even the most prudish Catholics should not renounce. I mean, Our Lady also was breastfeeding the baby Jesus, wasn’t she?

fot: Public Domain / Wikimedia Commons, Virgen de Belen by Marcellus Coffermans

fot: Public Domain / Wikimedia Commons, Virgen de Belen by Marcellus Coffermans

Dyskusja nie miałaby jednak sensu, gdyby nie zabraliby w niej głosu oponenci publicznego karmienia piersią. Pozwólcie, że przytoczę fragment polemiki / Of course, the discussion would not make sense if it hadn’t taken the opponents voices into account. Allow me to quote some fragments:

(Ja, bezdzietna kobieta po trzydziestce) Prawo do swobodnego karmienia piersią to jedna z tych rzeczy, których Europa powinna się uczyć od Ameryki Południowej. / (I, childless woman in her thirties) The right to freedom of breastfeeding is one of those things that Europe should learn from South America.

(Pewien pan, miłośnik gier komputerowych) No to sobie wyobraź, że panna młoda w kościele na ślubie sobie karmi piersią / (A gentleman, computer games fan) So imagine the bride in the church, breastfeeding during her wedding.

(Pewna pani bibliotekarka w średnim wieku) Prawo prawem, ale dziecko w pracy bo mama karmi dziecko? Przecież tak się nie wychowuje dzieci i nie da się efektywnie pracować / (Middle-aged librarian lady) Law is the law, but (having) a child at the workplace, because mother feeds the child? This is not how the children should be raised, and it is impossible to work effectively.

fot: Public Domain / Wikimedia Commons, Madonna by Hans Memling

fot: Public Domain / Wikimedia Commons, Madonna by Hans Memling

No to ja odpowiadam:
– A dlaczego nie? Lepiej, jeżeli matka zostawia 3 miesięczne niemowlę w żłobku lub z nianią? A potem zamartwia się przez cały dzień, ściągając mleko z piersi maszyną? W, Boliwii, karmiąca matka to nie temat tabu, a kobiety maja tez prawo (awaryjnie) wziąć dziecko do pracy, jeżeli na przykład nie maja je z kim zostawić. I wiecie co, boliwijska gospodarka rozwija się najprężniej w całej Ameryce Południowej! A panna młoda karmiąca dziecko w kościele na swoim ślubie? Cóż, niestety nie było mi dane tego zobaczyć, ale widziałam już pannę młodą karmiącą niemowlaka na weselu i był to uroczy widok:)

Well, I say:
– And why not? Is it better if the mother leaves her 3-months old baby in the nursery or with  a nanny? And then worries sick all day, pumping the breast milk with a machine? In Bolivia, a nursing mother is not a taboo and women also have the right (in emergency) to take the baby to work, if they don’t have anyone to leave the child with. And guess what, the Bolivian economy is growing the most rapidly across South America! A bride feeding a child in church during the ceremony? Well, unfortunately I haven’t seen it yet, but I’ve seen the bride feeding the baby at the wedding and it was a lovely sight :)

fot: telegraph.co.uk, Famous mum at work, breastfeeding her baby. / Slynna mama karmiaca swoje dziecko w pracy.

Swoją drogą, co lepsze? Naturalne zaspokojenie potrzeb dziecka, bez obawy, że ktoś się obruszy? Czy, ukrywanie piersi, z bobasem włącznie, pod jakimiś szmatami lub, nie daj Boże, karmienie w toalecie?

By the way, what’s better? Meeting the needs of the child in a natural way, without worrying that someone will be disguisted? Or, hiding the breast, including the child sucking it, under some rags or worse, feeding the baby in the toilet?

fot: childrenswishingwell.org

fot: childrenswishingwell.org. Where is the baby?/ Gdzie jest dziecko?

Oczywiscie, decyzja o tym, jak i kiedy matka karmi swoje dziecko, należy do niej samej (a czasem wyjscie jest tylko jedno). Mnie jednak nie przeszkadza ani widok butelki ze smoczkiem, ani piersi z sutkiem. Boliwijczykom również nie i w tym temacie Ameryka Poludniowa przewyższa tak zwany cywilizowany Zachód.

Of course, the decision of how and when the mother feeds her child belongs to her (and sometimes there is only one option anyway). I, however, don’t mind the view of a bottle with the silicone nipple nor breast with a real one. Bolivians don’t mind it either and that’s where South America surpasses the so called civilized West.

fot: snis.minsalud.gob.bo

fot: snis.minsalud.gob.bo

Cheers! Na Zdrowie!