‘Declaration of Santa Cruz’ *** Postanowienia państw G 77 i Chin

Na zakończenie szczytu państw G77 i Chin, szefowie państw rozwijających się podpisali Deklarację Santa Cruz: “Dla Nowego  Porządku na Świecie i Dobrego Życia“. Dokument jest dosyć długi, składający się z wielu uogólnień i truizmów, ale chciałbym przedstawić wam kilka punktów, które uważam za szczególnie ważne i interesujące z punktu widzenia Boliwii.

Punkt 31 o ekologii:

Uznajemy, ze Ziemia i jej ekosystemy są naszym domem i jesteśmy przekonani, że w celu osiągniecia równowagi pomiędzy ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi potrzebami obecnych i przyszłych pokoleń, konieczne jest promowanie harmonii z naturą. Zdajemy sobie także sprawę, że “Matka Ziemia” jest wspólnym określeniem dla Ziemi w wielu krajach i regionach, co odzwierciedla współzależność, jaka istnieje między ludźmi i innymi gatunkami zamieszkającymi nasza wspólna planetę.

boliviainmyeyes

Punkt 37 o Edwardzie Snowdenie:

Wyrażamy głębokie oburzenie w odniesieniu do faktów związanych z niespodziewanym wycofaniem pozwoleń na przelot i lądowania prezydenckiego samolotu z prezydentem Evo Moralesem Ayma i jego partia na pokładzie, w dniu 2 lipca 2013 roku. Te nieprzyjazne i nieuzasadnione akty, wprowadziły poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa prezydenta Moralesa. Publiczne wyrazamy nasza solidarność i zadamy wyjaśnienia okoliczności tych wydarzeń.

Punkt 42 o zasobach naturalnych:

Apelujemy, o dostarczenie pomocy technicznej na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i krajowym do krajów rozwijających się, aby wspierać je w uzyskaniu maksymalnych korzyści z wydobycia i wykorzystania zasobów naturalnych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem suwerennego prawa krajów nad własnymi zasobami naturalnymi.

Punkt 47 o korupcji:

Odnotowujemy z uznaniem tradycyjnie wartości niektórych naszych narodów, takie jak andyjskie zasady keczua: Ama Suwa (“nie kradnij”), Ama Llulla (“nie klam”) i Ama Qhilla (“nie leń się”), które zgodnie z wszystkimi prawami człowieka i podstawowych wolności, przyczyniają się do wysiłków mających na celu zapobieganie i zwalczanie korupcji.

Pkt 66 o dostępie do publicznej opieki zdrowotnej i leków:

Jesteśmy zaniepokojeni rosnącym problemem oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w istniejących lekach, w tym przeciwko gruźlicy i malarii. W rezultacie coraz więcej pacjentów, zwłaszcza w krajach rozwijających się, umiera z powodu chorób, którym można zapobiec i / lub leczyć. Wzywamy międzynarodowe organizacje, w szczególności Światowa Organizacje Zdrowia (WHO), do podjęcia pilnych działań i współpracy na żądanie krajów rozwijających się, które nie posiadają odpowiednich środków w celu rozwiązania tego problemu.

Punkty 75 i 76 o rozwoju rolnictwa i bezpieczeństwa żywności:

Cieszymy się z decyzji dyrektora generalnego FAO, który mianował na kolejny rok Evo Moralesa Ayme, prezydenta Boliwii i Nadine Heredia Alarcon, Pierwsza Dame Peru, jako Specjalnych Ambasadorów Quinoa, uznając ich przywództwo i zaangażowanie w walkę z głodem i niedożywieniem, i  to że rządy Boliwii i Peru pokazały światu korzyści z tego andyjskiego źródła żywności.

Potwierdzamy, że różnorodność biologiczna komosy ryżowej i jej wartości odżywcze sprawiają, że maja one kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności  oraz do zwalczania ubóstwa, a także promowanie tradycyjnej wiedzy rdzennej andyjskiej ludności, przyczyniając się do osiągnięcia bezpieczeństwa żywności, zwalczania ubóstwa, i podnoszenia świadomość jej wkładu do rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego.

Punkt 100 o rdzennej ludności:

Potwierdzamy wartość i różnorodność kultur i form społecznej organizacji ludów tubylczych i ich tradycyjnej wiedzy naukowej, innowacji i praktyk, które odgrywają istotną rolę we wzmacnianiu warunków życia miejscowej ludności, zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i rozwiązywaniu problemu zmian klimatu.

Punkt 106 o liściach koki:

Przyjmujemy do wiadomości Specjalna Deklaracje Liścia Koki głów państw i rządów Ameryki Łacińskiej i Karaibów w ramach szczytu Wspólnoty Ameryki Łacińskiej i Karaibów, która odbyła się w Hawanie w dniu 29 stycznia 2014 r., która uznaje znaczenie zachowania tradycyjnych praktyk kulturowych i ludności tubylczej w kontekście przestrzegania wszystkich podstawowych praw człowieka, zgodnie z odpowiednimi instrumentami międzynarodowymi. W tym kontekście, głowy państw i rządów rozpoznają żucie liści koki (akuliku lub chacchado) jako rodowej manifestacji kulturalnej mieszkańców regionu andyjskiego, która musi być przestrzegana przez społeczność międzynarodową, jak i wyrażają zainteresowanie poznaniem wyników badań naukowych przeprowadzonych przez renomowane instytuty i uniwersytety wspólnoty międzynarodowej o właściwościach liści koki.

Punkt 158 ​​o technologii:

Wzywamy do zakończenia korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w tym mediów społecznościach, które naruszają prawa międzynarodowe, i wyrządzają szkodę jakiegokolwiek państwu, w szczególności członków Grupy 77 lub ich obywateli.

Punkt 228 o morzu:

Dostrzegamy szczególne potrzeby i wyzwania stojące przed śródlądowymi krajami rozwijającymi się spowodowane brakiem do dostępu do morza, co jest przyczyna oddalenia ich od rynków światowych, a także wyrażamy zaniepokojenie faktem, że wzrost gospodarczy i społeczny dobrobytu śródlądowych krajów rozwijających się są bardzo podatne na zewnętrzne wstrząsy, w tym kryzys finansowy i gospodarczego innych krajów oraz zmiany klimatu. Wzywamy społeczność międzynarodową do zwiększenia pomocy rozwojowej dla śródlądowych krajów rozwijających się, aby pomóc im przezwyciężyć luki, budować odporność i ustawić się na ścieżce zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego (…)

Konferencyjna krajów rozwijających się miała miejsce w Wielonarodowym Państwie Boliwii, 14 i 15 czerwca 2014 bieżącego roku. Pełną Deklaracje Santa Cruz można znaleźć tutaj —> klik.

***

At the end of the Summit G 77+ China, the heads of developing states signed the Declaration of Santa Cruz: ‘For a New World Order for Living Well’. The document is long and consist of many generalizations and truisms, but I would like to present you a couple of points that I found to be especially important and interesting from a Bolivia’s point of view.

Point 31 on Ecology issue:

We acknowledge that the Earth and its ecosystems are our home and we are convinced that, in order to achieve a just balance among the economic, social and environmental needs of present and future generations, it is necessary to promote harmony with nature and the Earth. We also recognize that “Mother Earth” is a common expression for planet Earth in a number of countries and regions, which reflects the interdependence that exists among human beings, other living species and the planet we all inhabit.

Point 37 on Edward Snowden issue:

We express our deep indignation and rejection with regard to the facts related to the surprise withdrawal of overflight and landing permits for the presidential aircraft on which President Evo Morales Ayma of the Plurinational State of Bolivia and his party were travelling on 2 July 2013. These facts constitute unfriendly and unjustifiable acts that have also put at serious risk the safety of President Morales. We make public our greater solidarity and demand clarification of facts.

Point 42 on natural resources:

We urge that technical and capacity-building assistance be provided to developing countries at the international, regional and national levels to support them in obtaining the maximum benefits from the extraction and use of those resources in line with sustainable development, taking into account the full exercise of the sovereign right of our countries over their natural resources.

Point 47 on corruption:

We take note with appreciation of the ancestral and traditional values of some of our peoples such as the Andean principles of Ama Suwa (“do not be a thief”), Ama Llulla (“do not be a liar”) and Ama Qhilla (“do not be lazy”), which in accordance with all human rights and fundamental freedoms contribute to efforts to prevent and tackle corruption.

Point 66 on access to public healthcare and medicines:

We are concerned about the increasing problem of antimicrobial resistance to existing drugs, including those against tuberculosis and malaria. As a result, increasing numbers of patients, especially in developing countries, face the prospect of dying from preventable and/or treatable diseases. We urge the international health authorities and organizations, especially the World Health Organization (WHO), to take urgent action and to work together upon request with developing countries that do not have adequate resources to address this problem.

Points 75 and 76 on agriculture development and food security:

We welcome the decision of the Director General of FAO to appoint for the second year Evo Morales Ayma, President of the Plurinational State of Bolivia, and Nadine Heredia Alarcón, First Lady of Peru, as Special Ambassadors of Quinoa, recognizing their leadership and commitment in the fight against hunger and malnutrition and that the Bolivian and Peruvian Governments showed the world the benefits and quality of that Andean food source.

We reaffirm that quinoa’s biodiversity and nutritional value make it central to providing food security and nutrition and to eradicating poverty, as well as to promoting the traditional knowledge of the Andean indigenous peoples, contributing to the achievement of food security, nutrition and poverty eradication and raising awareness of their contribution to social, economic and environmental development, and sharing good practices on implementation.

Point 100 on indigenous people:

We reaffirm the value and the diversity of the cultures and the forms of social organization of indigenous peoples and their holistic traditional scientific knowledge, innovations and practices, which play a significant role in strengthening the livelihoods of the local populations, ensuring food security and addressing climate change.

Point 106 on coca leaf:

We take note of the Special Declaration on the Coca Leaf of the Heads of State and Government of the Latin American and Caribbean States within the framework of the Summit of Heads of State and Government of the Community of Latin American and Caribbean States, held in Havana on 29 January 2014, which acknowledges the importance of preserving the cultural and traditional practices of indigenous peoples in the context of respecting all their human and fundamental rights, in conformity with the relevant international instruments. In this context, the Heads of State and Government recognize coca leaf chewing (akuliku, or chacchado) as an ancestral cultural manifestation of the people of the Andean region that must be respected by the international community and express interest in knowing the results of scientific research conducted by renowned institutes and universities of the international community on the properties of the coca leaf.

Point 158 on technology:

We call for an end to the use of information and communication technologies, including social networks, in contravention of international law and in detriment to any State, in particular members of the Group of 77 or their citizens.

Point 228 on sea issue:

We recognize the special needs of and challenges faced by landlocked developing countries caused by these States’ lack of territorial access to the sea, which is aggravated by their remoteness from world markets, and also express concern about the fact that the economic growth and social well-being of landlocked developing countries remain very vulnerable to external shocks and to the multiple challenges the international community faces, including the financial and economic crisis and climate change. We stress the need for the international community to enhance development assistance to landlocked developing countries to help them overcome their vulnerabilities, build resilience and set themselves on a path of sustainable social and economic development (…)

The conference of developing countries took place in Plurinational State of Bolivia, 14 and 15 June 2014. All Declaration of Santa Cruz can be read here —> click.