Visa(s)

 • Proces wizowy w latach 2012- 2015/ Visa’s process in 2012 – 2015. 

Wakacje w Boliwii staja się coraz bardziej popularne, ba! Niektórzy są tak zafascynowani tym krajem, ze postanawiają zostać tu na dłużej. Zdobycie statusu rezydenta Kraju Wielonarodowego jest podobno łatwiejsze niż w innych wysoko rozwiniętych państwach, ale i tak trzeba się nieźle napocić;) Zacznijmy jednak od początku.*

Holidays in Bolivia are becoming more popular, bah! Some people are so fascinated by this country, that they decide to stay here for longer. Gaining residency in Estado Pluronacional is supposedly easier than in other highly developed countries, but still it will make you sweat pretty well ;) Let’s start from the beginning.*

Aby przekroczyć granice Boliwii (przynajmniej drogą powietrzną), należy zaopatrzyć się zawczasu w bilet potwierdzający zamiar  jej opuszczenia (bilet powrotny do Europy z innego państwa nie wystarczy!).

Dlaczego? Tego pewnie nikt nie wie. Wiadomo jednak, ze w przypadku nieposiadania takiego biletu, nie będziemy wpuszczeni na pokład samolotu, jak pokazała niedawna historia szóstki sympatycznych chłopaków z Polski. Jeżeli takiego biletu nie mamy, to trzeba go sobie ‘załatwić’ – dodam tylko, ze podobno każdy fizyczny oraz wirtualny (online) dowód jego posiadania przejdzie przy odprawie. Chłopaki poradzili sobie z problemem po mistrzowsku:)

To cross the Bolivian border (at least by air), you should get in advance the ticket confirming your intention to leave Bolivia (return ticket to Europe from another country is not enough!).

Why? I don’t know if someone can explain that. It is known, however, that in the case of not having such a ticket, you won’t be allowed to board the aircraft,  as a recent story of six nice Polish guys has shown. If you don’t  have a ticket, you need to GET IT – I’ll just add that apparently every physical and virtual (online) proof of it will work at check-in. Polish guys have coped with this problem very skilfully:)

Sprawa jest na tyle poważna, ze warto pomyśleć o tym przed przylotem do Boliwii, aby uniknąć niepotrzebnego stresu. Ciekawostką jest, ze wymóg posiadania biletu potwierdzającego wyjazd z Boliwii dotyczy nie tylko gringos, ale również Boliwijczyków, którym zdarzyło się podróżować z innym paszportem.

This is serious enough that it is worth to think about booking/getting departure ticket before arrival to Bolivia in order to avoid unnecessary stress. I will only add that this requirement applies not only to gringos, but also Bolivians who happened to travel with another country’s passport.

Planując podróż do Boliwii nie musimy jednak martwic się o wizę turystyczną – na granicy (lub w samolocie) wypełniamy odpowiedni druczek, i możemy delektować się pięknem tego kraju przez następne 30 dni. Jeżeli jednak zasmakujemy w urokach Boliwii i chcielibyśmy zostać tu na dłużej, musimy odwiedzić urząd ‘Migracion‘, w jednym z większych miast, aby dostać pozwolenie na kolejnych 60 dni. Bulka z masłem, o czym niedawno przekonała się nasza koleżanka Paola.

When planning a trip to Bolivia, you don’t have to worry about tourist visa – at the border (or on the plane) they will give you to fill relevant form, and you can enjoy the beauty of this country for the next 30 days. If, however, you will want to stay here for longer, you need to visit the office of ‘Migracion‘ in one of the larger cities, to get permission for the next 60 days. It’s very easy – they just stamp your passport, no need to even wait in the queue.

dsc02946

Fot. backpackingninja.com

Co się stanie, jeżeli o tym zapomnimy? Cóż, później będziemy mieć mały problem na granicy, który może opóźnić nasz wyjazd / opróżnić portfel. To samo może się stać w przypadku zgubienia małego zielonego druczku, który wypełnialiśmy podczas wjazdu do Boliwii.

Wizę turystyczną można przedłużyć o kolejne 3 miesiące (choć to podobno uległo zmianie!), wybierając się na krótka wycieczkę ‘za granice’. Ja osobiście nie miałam w planach zagranicznych wojaży, wiec od razu przeszłam do ‘załatwiania’ formalności związanych z dłuższym pobytem.

What happens if you forget about it? Well, later you will have a small problem at the border, which can delay your trip / empty the wallet. The same thing can happen if you loose your small green form given to you when entering Bolivia.

You can ‘extend’ your tourist visa by another 3 months, by going on a small trip to neighbour country (just don’t think you can go forever like that!). I personally chose not to extend my tourist visa, going straight for temporal residency.

Aby stać się rezydentem, należy wspiąć się na następujące szczeble drabiny biurokratycznej:

 1. Visa de turismo (90 dni).
 2. Visa de objeto determinado (30 dni).
 3. Visa de residencia temporal de un año(1 rok).
 4. Visa de residencia temporal de dos años (2 lata).
 5. Visa de residencia permanente o definitiva (cale zycie:)

In order to become a resident of Bolivia you need to climb 5 steps of Bolivian bureaucracy ladder:

Visa de turismo (90 days).
Visa de objeto determinado (30 days).
Visa de residencia temporal de un año (1 year).
Visa de residencia temporal de dos años (2 years).
Residencia permanente de Visa for definitiva (whole life :)

Po wygaśnięciu wizy turystycznej zgłaszamy się wiec do Migracion po aktualną listę ‘requisitos‘, czyli tego, co musimy zdobyć, aby złożyć podanie o wizę 30- sto dniową (Visa de objeto determinado).

 • Formularz wniosku wizowego (list od adwokata)
 • Paszport ważny przez  co najmniej 6 miesięcy
 • Kserokopia paszportu i zielonego druczku
 • 2500 bs.oplaty administracyjnej (plus dodatkowe koszty związane ze zdobywaniem kolejnych dokumentów). Dzieci placą mniej.

When your tourist visa is about to expire, you shall acquire from Migracion the current list of ‘Requisitos‘, that is documents needed to apply for 30-days  visa (Visa de objeto determinado). Today, requisitos are as follow:

 • Visa Application Form (letter of attorney)
 • Passport valid for at least 6 months
 • A photocopy of your passport and green form
 • 2500 Bs. administrative fee (plus additional costs associated with acquiring documents). Children are paying less.

Nie warto ubiegać się o te wizę na długo przed wygaśnięciem turystycznej, bowiem nowa wiza będzie się liczyła od dnia złożenia podania.

Zaraz potem należy zacząć proces ‘polowania’ na dokumenty wymagane w wizie 1 – rocznej (Visa de residencia temporal de un año):

 • Ważny paszport z wizą 30-sto dniową
 • Zdjęcie na czerwonym tle
 • Umowa o pracę lub
 • Notarialnie pismo potwierdzające, ze możemy się sami utrzymać + wyciąg z konta bankowego
 • W przypadku posiadania firmy jednoosobowej , należy złożyć kserokopię NIT (numeru podatkowego)
 • kserokopia certyfikatu o niekaralności z Interpolu
 • ksero z rejestru karnego  FELCC (policja krajowa)
 • Certyfikat zameldowania z FELCC
 • Oficjalne zaświadczenie lekarskie, w tym testów na HIV
 • list aplikacyjny od adwokata
 • 1320 Bs.opłaty administracyjnej + opłaty za wszystkie inne dokumenty.

You shouldn’t apply for the visa long before the expiry date of your tourist permit, as the new visa would be valid from the date of the application.

Immediately afterwards, you should start the process of ‘hunting’ for the documents required for 1- year visa (Visa de residencia temporal de un año) :

 • Valid passport with 30-days visa
 • Photo on a red background
 • The contract of employment or
 • Notarized letter confirming that you can support yourself + extract from your bank account
 • If you have own business, you must submit a photocopy of the NIT ( tax number)
 • photocopies of the certificate from Interpol
 • Photocopy of criminal record from FELCC (national police)
 • Accomodation Certificate from FELCC
 • Official medical certificate, including HIV testing
 • Application letter from a lawyer
 • 1,320 Bs. administrative fee + fees for all other documents.

Zdobycie wszystkich wymaganych dokumentów potrwa trochę więcej niż miesiąc (tyle np. trwa uzyskanie certyfikatu o niekaralności z Interpolu, choć to zależy od urzędu—> Holy Graal & Holy Cow), wiec zapewne trzeba będzie płacić kare w wysokości 20 bs. dziennie (mi uzbierało się 600 bs.).

Jak już złożymy dokumenty, zapłacimy kare, musimy co jakiś czas zaglądać do urzędu imigracyjnego, by upewnić się, ze wszystko jest w porządku. Ja musiałam kilkakrotnie zmieniać akt notarialny, bo zawsze cos z nim było nie tak:) Na wizę czekamy jakiś miesiąc, a przez cały ten czas jesteśmy pozbawieni paszportu! Dostajemy jedynie świstek papieru, który umożliwia nam poruszanie się wewnątrz Boliwii.

Potem mamy 25 dni, aby zarejestrować się w systemie SEGIP i złożyć podanie o dowód osobisty. Jeżeli tego nie zrobimy, płacimy kare.

Getting all the required documents will take a little more than a month (and it’s advisable to obtain a certificate from Interpol  first —– > Holy Grail & Holy Cow). Probably you will have to pay penalty of 20 bs. per day ( I paid over 600 bs!) if your dosuments aren’t ready on time.

When you get all documents starting the application proces and pay a penalty, you must check in regularly with the immigration office to make sure that everything is in order. I had to repeatedly change the notarial act, because there was always something wrong with it :) It takes about a month to get visa and you are without a passport for the whole time! They just give you some piece of paper, so you can travel internally.

Eventually, when you recive your brand new visa, you have 25 days to register with the SEGIP and apply for an ID card. If you are late, you will pay a penalty.

P.S. Po uzyskaniu wizy nie możemy wyjechać z kraju na dłużej niż 90 dni, bowiem wszystko pójdzie na marne. Jeżeli opuszczamy Boliwie na krócej, płacimy 100 Bs. za naklejkę umożliwiającą nam kontynuowanie rezydencji.

P. S. After getting a visa, you can’t leave the country for longer than 90 days, because everything will be lost! If you leave Bolivia for shorter period, you pay 100 Bs.  for a sticker that allows you to continue your residency.

Aby dostać dowód osobisty (cedula de identidad) musimy złożyć następujące dokumenty (przedtem okazując oryginały):

 • fotokopię paszportu i zielonego druczku,
 • fotokopię wizy
 • fotokopię decyzji o przyznaniu wizy
 • formularz rejestracji wydrukowany ze strony SEGIP-u
 • fotokopię zalegalizowanego certyfikatu malzenstwa
 • certyfikat z FELCC
 • certyfikat z Interpolu.
 • 450 Bs. oplaty administracyjnej.

Potem stajemy w kolejce (—-> Cola w państwie koki), idziemy na rozmowę i czekamy około miesiąca na odbiór dowodu.

To get an ID card (Cedula de identidad) you need to submit the following documents:

 • photocopies of your passport and green form (you only need to show your passport at the window)
 • photocopies of visa
 • photocopies of the decision granting you a visa
 • registration form printed from SEGIP’s website
 • (photocopies of legalized marriage certificate)
 • certificate of FELCC
 • certificate of Interpol
 • 450 Bs. administrative fee.

Then you wait in a queue  (—-> Cola in a Country of Coca), go for an interview and wait about a month for your ID.

Skomplikowane? Uwierzcie mi, w praktyce cały ten proces  jest jeszcze bardziej zawiły, dlatego tez istnieje w Boliwii zawód ‘tramitadora’, czyli osoby z kontaktami, pomagającej ‘zagubionym duszom’ w uzyskaniu wizy. Za oplata oczywiście. Koszt – od 200 do 2000 Bs., w zależności o typu wizy, uzyskania wymaganych dokumentów czy miejsca zamieszkania. 

Sounds complicated? Believe me, in practice this whole process is even more intricate, and therefore there is a special profession in Bolivia called ‘tramitador’ – a person with contacts, helping the ‘lost souls’ in obtaining different things. For a fee of course. His service costs from 200 to 2000 Bs., depending on the type of visa and city you live.

Po kilku miesiącach bezstresowego życia w pięknej Boliwii, przypominamy sobie o konieczności zdobycie kolejnej wizy dwuletniej, o która można aplikować 15 dni przed wygaśnięciem starej. Przyznam, jest łatwiej, chyba ze w międzyczasie zmienimy status (wyjdziemy za maż, zmienimy miejsce zamieszkania itp.), wtedy musimy zacząć niemal wszystko od początku (—–> Przelotne powroty:)

After several months of stress-free life in the beautiful Bolivia, you are reminded of the need to obtain another, two- years visa. I admit, it’s easier, unless in the meantime you have changed your status (get marry, change the place of residence, etc.), then you have to begin almost at the start (—-> Flying By Returns :)

Jeżeli jednak wszystko zostaje po staremu to potrzebujemy:

 • paszport z wizą oraz fotokopie wszystkich pieczątek i naklejek
 • list od adwokata
 • list od notariusza, potwierdzający o nieopuszczeniu przez nas kraju na dłużej niż 90 dni oraz nasz niezmieniony status
 • zdjecie na czerwnym tle
 • 2000 Bs.oplaty administracyjnej.

Potem czekamy okolo 2 miesiace (bez paszportu), a po uzyskaniu wizy składamy podanie o nowy dowód osobisty (requisitos jak poprzednio), na który przyjdzie nam czekać miesiącami:)

If , however, everything is (seems) the same , you need :

 • passport with visa and photocopies of all stamps and stickers
 • a letter from a lawyer
 • a letter from the notary (stating that you haven’t left the country for more than 90 days and your status is the same)
 • photo on red background
 • 2,000 Bs. administrative fee.

Then you wait about 2 months (without a passport), and after obtaining a visa you apply for a new ID card (requisitos as before).

A po kilkunastu miesiącach (nasza wiza ważna jest od czasu wygaśnięcia starej, wiec kilka miesięcy mamy w plecy)? Skladamy podanie o staly pobyt!

 • placimy 3920
 • pokazujemy paszport ze wszystkimi naklejkami i pieczątkami
 • piszemy list u notariusza i adwokata
 • pokazujemy wyciąg z naszego boliwijskiego konta bankowego z 10 tysiącami dolarów (własnego konta w Boliwii oraz dolarów jeszcze nie posiadam;)
 • jak wszystko przejdzie to czekamy na nowy dowód.

I to podobno byłoby na tyle, o ile przepisy nie ulegną zmianie.

And after another few months (you already lost a couple of months as your new visa is valid from the day when the old one expired), You can apply for permanent residency!

 • pay 3920 Bs.
 • show your passport with all the stickers and stamps
 • get a letter from a notary and lawyer
 • show excerpts from your Bolivian bank account with 10 thousand dollars (I am still thinking how do I get those ;)
 • and when you get a visa, apply for a new permanent ID!

And that apparently is it, unless there are some changes in requisitos. I will have to wait and see :)

Dlaczego tak się rozpisałam o procesie wizowym? Przede wszystkim, aby przypomnieć sobie i pokazać innym jaka byłam dzielna, ile pieniędzy wydalam, nerwów i czasu straciłam. Może tez i niektórych zniechęciłam? Trudno, Boliwia to kraj dla żądnych przygód twardzieli, wielbicieli biurokracji i niemiłych urzędników, łapówkarzy i bogaczy;)

You are probably asking yourself, why did I write this note? First of all, to remind myself and show the others how brave I was, how much money did I spend, how much time I lost and stress I had. Maybe I also discouraged some of you from coming and staying in Bolivia? Maybe, but you need to know that Bolivia is a country for adventurous tough people, who admire bureaucracy and unpleasant public officers, who are bribe-givers and rich ;) And to be honest, I would probably be deported long time ago, if not for my Freddy, who helped me with everything! We were both so proud of never having to bribe anybody!

P.S. A tak naprawdę, pewnie już dawno by mnie stąd deportowali, gdyby nie pomoc mojego Freddiego, przez cały ten czas będącego moimi oczami, uszami i językiem:) Nawet nie wyobrażacie sobie jacy dumni z siebie byliśmy, kiedy odbieraliśmy pierwsza wizę! I obeszło się bez dawania w lapę;)

P.S.2. Zasady wizowe zmieniają się z roku na rok, wiec pewnie za jakiś czas moje informacje będą niewystarczające. Ponadto, jak zauważyliśmy, w różnych miejscach mają różne wymagania! Powiem tylko tyle: Witajcie w Bolwii:)

Źródła: doświadczenie własne oraz http://info.caserita.com (niezwykle informatywna strona w języku hiszpańskim).

P.S. The rules for visas change every year, so soon enough my information may be incomplete. WE also noticed that immigration in different cities have slightly different requests! What can I say? Welcome to Bolivia:)

P.S. 2. Rules are a bit different for citizens of USA and Argentina.

Info :  info.caserita.com (super useful page in Spanish) & Bolivian Embassy in Netherlands.

9 thoughts on “Visa(s)

  • boliviainmyeyes says:

   Dziekuje za wskazowke, juz dodaje! A tak przy okazji, to zasady wizowe zmieniaja sie niemal co roku, ale mniej wiecej tak ten proces wyglada. Obcenie troche sie pozmieniala i juz nie trzeba podobno starac sie o kazda wize po kolei, a mozna od razu dostac 1-roczna czy dwuletnia, w zaleznosci od potrzeby.

   • Tomek says:

    No teraz jest jasne. :) Masz rację, z tego co widzę (na stronie ambasady Boliwii w Holandii), przepisy się zmieniły na lepsze, niemniej dobrze się czytało te informacje. :) Myślimy nad przebywaniem 9 miesięcy w roku w jakimś ciepłym państwie i rozpatrujemy też Boliwię, więc wszelkie informacje są mile widziane. :)

    • boliviainmyeyes says:

     Dziekuje za info o stronie ambasady w Holandii! Swoja droga, jest ona lepsza niz ambasady w Londynie! Troche to tez inaczej wyglada, gdy staramy sie o wize przed przyjazdem do Boliwii, a inaczej, gdy jestesmy juz na miejscu i decydujemy sie zostac na dluzej (tak jak to bylo w moim przypadku). Powodzenia!

 1. Andrzej says:

  Witam,chcialem sie spytac czy bylas w Tarija i jakie wrazenia,bo mam zamiar osiedlic sie tam na stale pod koniec roku i wydaje mi sie ,ze to najlepsze miejsce w Boliwii,szczegolnie jesli chodzi o klimat?

  • boliviainmyeyes says:

   Witam! To prawda – klimat Tarija jest piekny a i samo miasto jest jednym z najladniejszych (najlepiej utrzymanych) w Boliwii. Blisko tam do Argentyny, wiec i mieso jest smaczne, nie wspominajac o winie:) Zapraszam do poczytania o Tarija na moim blogu (prosze wybrac kategorie).

 2. Poncz says:

  Jeśli chodzi o pkt 2 (Visa de objeto determinado), to my zdobyliśmy pozwolenie na pracę na 180 dni bez płacenia za nie.
  Podjęliśmy współpracę z instytucją publiczną (Museo de Historia Natural, część UMSA) i w takim wypadku wiza wydawana jest bezpłatnie.

 3. Aneta says:

  Powiedziałabym, że requisitos zmieniają się z dnia na dzień w zależności od tego jak panu/pani w okienku akurat zawieje.

Let's talk! / Porozmawiajmy!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.